Bel ons voor al je vragen

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? U kunt uw klacht rechtstreeks bij de zorgboerderij doorgeven en een gesprek aangaan, hier staat de zorgboerderij voor open. De zorgboerderij ontvangt graag suggesties en ideeën om zo de zorg nog beter te optimaliseren. Echter kunnen wij ons voorstellen dat sommige zaken liever op een andere wijze opgepakt worden. Voor een klacht kunt u dan contact zoeken met Stichting Bezinn. Zij hebben een onafhankelijke klachtencommissie en zullen uw klacht oppakken met ons als zorgboerderij.

Voor vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaande gegevens of het contactformulier.

hands unrecognizable female doctor filling form clipboard

Zorgboerderij de Buorren

bereikbaar op maandag t/m vrijdag (9:00 – 16:30)
06 82 14 03 03

Eigenaar: M.J. Hoekstra / G.Bloem
Buorren 4
9032 XC Blessum
06 17 97 24 43
06 82 14 03 03

info@de-buorren.nl

Klachtenregeling

Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
05 92 30 00 33

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Er is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de jeugd aangesloten bij de zorgboerderij, namelijk
Mw. S. Dekker
06-14804528

dekker@zorgbelang-fryslan.nl

Klachtenregeling

Als zorgboerderij vinden we het belangrijk dat er een goede klachtenbehandeling is, dit in combinatie met een goede communicatie naar alle betrokkenen. Wanneer u een klacht heeft, waaruit blijkt dat er niet aan uw verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of ontstaan is door een gebrek aan informatie en waarvan duidelijk is dat dit aandacht verdient van het management, kunt u deze indienen en zal de klacht op de onderstaande manier afgehandeld worden.

Cliënten:

Voor de cliënten van V.O.F. Zorgboerderij de Buorren is er een vertrouwenspersoon vanuit Jeugdstem : Susanne Dekker , 0614804528 / 085-4832432.
Zij komt vier keer in het jaar op locatie voor de jeugd.

Medewerkers:
Medewerkers van V.O.F. Zorgboerderij de Buorren kunnen klachten middels onderstaande wijze kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om contact op te nemen met W. Hulshof: 05 92 30 90 07 / 06 29 04 41 98 of info@dekwestie.nl

Ouders/verzorgers:
Ouders/verzorgers van cliënten van V.O.F. Zorgboerderij de Buorren kunnen klachten middels onderstaande wijze kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om contact op te nemen met het algemene nummer van Jeugdstem : 088 555 1000

Privacyreglement Zorgboerderij De Buorren

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zorgboerderij De Buorren mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Zorgboerderij De Buorren de plicht om haar cliënten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Zorgboerderij De Buorren worden verwerkt; • te melden wie de gegevens kunnen inzien; • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Zorgboerderij De Buorren vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Zorgboerderij De Buorren in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Zorgboerderij De Buorren expliciet om uw toestemming moet vragen.

Zorgboerderij De Buorren verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van Zorgboerderij De Buorren, gezaghebbende bent van een cliënt of werknemer/vrijwilliger of stagiair wordt of bent van Zorgboerderij De Buorren, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Zorgboerderij De Buorren of via het contactformulier contact met ons opneemt. Zorgboerderij De Buorren verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSNnummer en gegevens over uw gezondheid (cliënt), naam, adres, telefoonnummer en emailadres van gezaghebbende(n) en van werknemers/vrijwilligers en stagiaires naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, (kopie) ID-bewijs , foto voor op de website en voor op de locatie en bankgegevens. In het buitengebied van de locatie wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die cliënten met Zorgboerderij De Buorren sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; • onze dienstverlening te kunnen leveren; • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren; • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

Zorgboerderij De Buorren verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Zorgboerderij De Buorren-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift; • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Zorgboerderij De Buorren met u heeft gesloten;

• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

• Zorgboerderij De Buorren verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Zorgboerderij De Buorren worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Zorgboerderij De Buorren beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat: • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Zorgboerderij De Buorren om in te loggen in het digitale systeem. • de personen werkzaam voor Zorgboerderij De Buorren hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Zorgboerderij De Buorren verstrekte persoonsgegevens; • Zorgboerderij De Buorren heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet; • uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Zorgboerderij De Buorren zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel; • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad; • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten; • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie; • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij info@de-buorren.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Zorgboerderij De Buorren.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Zorgboerderij De Buorren opnemen en probeert Zorgboerderij De Buorren er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Zorgboerderij De Buorren ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Zorgboerderij De Buorren.

Privacyreglement Zorgboerderij De Buorren versie juni 2018